disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN SEED PROCESSING HOLLAND B.V.

Deze website van Seed Processing Holland BV wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Seed Processing Holland BV geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie, die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft. Hieronder vallen ook de getoonde afbeeldingen die kunnen afwijken van de werkelijkheid of verouderd zijn.

Seed Processing Holland BV sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de Seed Processing Holland BV website inclusief gevolgschade en gederfde winst alsmede schade aan computer hard- en software, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Seed Processing Holland BV. Seed Processing Holland BV is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het niet kunnen gebruiken van deze website.

Het is Seed Processing Holland BV te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden te wijzigen. Seed Processing Holland BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is slechts Seed Processing Holland BV toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Seed Processing Holland BV tenzij anders vermeld. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seed Processing Holland BV.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de rechter in Alkmaar bevoegd.

SEED PROCESSING HOLLAND

Zoutketen 12

1601 EX Enkhuizen - Nederland

T : +31 (0)228 353 000  | E : sales@seedprocessing.nl

1600 AA Enkhuizen