Terms & Conditions Metaalunie

METAALUNIE VOORWAARDEN 1 januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden-en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

 

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunieliddoet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.

1.2.Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3.Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geslo-ten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4.Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te her-roepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

2.2.Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3.De in de aanbieding genoemde prijzen zijnin euro’s uitgedrukt,exclusief omzetbelas-tingen andere heffingen of belastingen van overheidswege.De prijzen zijn verder ex-clusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag-en transportkosten alsmede kosten voor la-den, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

Artikel 3:Geheimhouding
3.1.Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zo-als aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningenen knowhow)van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden ge-bruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

3.2.De in lid 1 van dit artikel genoemde informatiezal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

3.3.Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtin-gen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van €25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden ge-vorderd.

3.4.Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek,binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn,naar keuze van opdrachtnemer,re-tourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan op-drachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van€1.000,-per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtne-mer dieniet direct betrekking hebben op de opdracht.

4.2.Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatieverstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrek-king tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekenin-gen, berekeningen, ontwerpen, materialen,merken,monsters, modellen en dergelijke.Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledigge-maakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2.De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en techni-sche details overeenstemming is bereikt, alle informatie,waaronderdefinitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de over-eengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3.Als er sprake is van: a.andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uit-voeringsperiode opgaf, wordtde levertijd of uitvoeringsperiodeverlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning,nodig heeft om de opdracht on-der deze omstandigheden uit te voeren;b.meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdracht-nemer,met in achtneming van zijn planning,nodig heeft om de materialen en onderde-len daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;c.opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordtde levertijd of uitvoeringspe-riode verlengd met de tijd die hij,met inachtneming van zijn planning,nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duurvan de verlenging van de le-vertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situa-tie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4.Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die op-drachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode,zo-als vermeld in lid 3 van dit artikel,te voldoen.

5.5.Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uit-voeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1.Levering vindt plaats op het moment datopdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatieter beschikking stelt aan opdrachtgeveren aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat.Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaakvoor opslag, laden, transport en lossen.

6.2.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rustookin dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3.Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op-drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeer-de toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbin-den.

Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren,die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst,aan opdrachtgeverdoorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1.Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2.Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtne-mers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs,of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen,materialenof informatie, wegblokkades, stakingen of werk-onderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.

8.3.Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.Als de overmachtsituatie is vervallen, komtopdrachtnemer zijn verplichtingennazodra zijn planning het toelaat.

8.4.Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt,dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd,is opdrachtne-mer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ont-binden. Opdrachtgever is in die gevallenbevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleenvoor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is na-gekomen door opdrachtnemer.

8.5.Partijen hebbengeen recht op vergoeding van de als gevolg van deovermacht,op-schorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere be-schikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Op-drachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hier-voorgenoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

9.2.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,omvat hetwerk niet:a.grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;b.het realiseren van aansluitingenvan gas, water, elektriciteit, internetof andere in-frastructurele voorzieningen;c.maatregelenter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplekaanwezige zaken;d.afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;e.verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk
10.1.Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:a.er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;b.de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijk-heid;c.geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

10.2.Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.Opdrachtgever is gehoudende prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1.Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk-zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:a.gas, water,elektriciteiten internet;b.verwarming;c.afsluitbare droge opslagruimte;d.op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2.Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan endiefstal of ver-liesvan zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere over-eengekomen plaats.

11.3.Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich ade-quaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar-naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Op-drachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende ver-zekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade,is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter ver-dere behandeling en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:a.als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;b.als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;c.als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;d.als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbre-kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2.Keurt opdrachtgever het werk niet goed,dan is hij verplicht dit onder opgave van rede-nen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdracht-nemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgelever-de delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1.In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contrac-tuele verplichtingen,met inachtneming van artikel 14,alsnog na te komen.

13.2.De verplichtingvan opdrachtnemertothet vergoeden van schadeop grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. Deomvang van dezeverplichtingis echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder de-ze verzekering wordt uitbetaald.

13.3.Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit arti-kel, is de verplichting tothet vergoeden van schadebeperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deel-leveringen, is dezeverplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw)van de op-drachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsomoverde laatste twaalf maandenvoorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4.Niet voor vergoeding in aanmerking komen:a.gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaanstagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis-en verblijfkosten;b.opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt ge-werkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt ge-werkt;c.schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

13.5.Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens op-drachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde be-werking.

13.6.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens pro-ductaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan dedoor opdrachtnemer geleverde producten of materialenonderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen pres-tatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2.Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde indit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garan-tievoorwaarden.

14.3.Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer bin-nen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of op-drachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

14.4.Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden.Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtge-ver voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.5.Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moe-ten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

14.6.Voor rekeningvan opdrachtgever komen:a.alle transport-of verzendkosten;b.kosten voor demontageen montage;c.reis-en verblijfkostenen reisuren.

14.7.Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingenheeft voldaan.

14.8.a.Garantie is uitgesloten voorgebreken die het gevolg zijn van:-normale slijtage;-onoordeelkundig gebruik;-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;-installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;-gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;-gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.b.Geen garantie wordt gegeven op:-geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;-het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;-onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9.Het bepaalde in lid 3tot en met8van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1.Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geenberoep meer doen, als hij hier-over niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2.Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van vervalvan alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de beta-lingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig da-gen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1.Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats fei-telijk af te nemen.

16.2.Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot af-levering in staat te stellen.

16.3.Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

16.4.Bij overtreding van het bepaalde uit lid1 of2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,-per dag met een maximum van €25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1.Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

17.2.Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaatsbinnen 30 dagen na factuurdatum.

17.3.Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt,is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van op-drachtnemer om inbetalinggeving.

17.4.Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of omde nakoming van zijn verplichtingenop te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is vansurseance van betaling offaillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuld-sanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5.Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:a.een betalingstermijn is overschreden;b.opdrachtgeverniet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;c.het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;d.beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;e.opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;f.opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6.Opdrachtgever is in geval vanvertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop op-drachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeer-derd met de over dat jaar verschuldigde rente.

17.7.Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorde-ringen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schul-den die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Ver-der is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vor-deringen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemin-gen wordt verstaan: alleondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

17.8.Indien betaling niettijdigheeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer al-le buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):over de eerste € 3.000,-15%over het meerdere tot € 6.000,-10%over het meerdere tot € 15.000,-8%over het meerdere tot € 60.000,-5%over het meerdere vanaf € 60.000,-3%De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.17.9.Als opdrachtnemer in een gerechtelijke proceduregeheel of grotendeelsin het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1.Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer,naar diens oordeel,voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2.Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:a.niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtne-mer;b.vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeen-komsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3.Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

18.4.Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de gelever-de zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

8.5.Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later ge-sloten overeenkomst niet nakomt.

18.6.Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook on-der zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1.Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder vande in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindin-gen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve rechteen octrooi, merk of model aan te vragen.

19.2.Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigen-domsrechten over aan opdrachtgever.

19.3.Indien dedoor opdrachtnemer te leveren prestatie(mede)bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van dezaakeen niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikersli-centie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de li-centie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaakdoor opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt alsgevolgvan eeninbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.Opdrachtgever vrijwaartop-drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk opintel-lectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze alge-mene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpan-den, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1.Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggenof te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer eendirect opeisbarevergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindi-ging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

print pdf

Seed Processing Holland B.V. is using the terms & conditions designed by Metaalunie. You can read these t&c on this page. If you really require a print, use below button:

SEED PROCESSING HOLLAND

Zoutketen 12

1601 EX Enkhuizen

T : +31 (0)228 353 000  | E : info@seedprocessing.nl

Postbox 32 | 1600 AA Enkhuizen